Tag: hoc tieng anh online

Grammar. Động từ “be”

Grammar. Động từ “be”

Động từ “be” là động từ phổ biến nhất trong tiếng Anh, cũng là động từ phức tạp nhất do biến thể đa dạng của nó. Chức năng: Động từ “be” thường được dùng trong các câu mô tả chủ ngữ (vị trí, ngoại hình, bản chất…) Ví dụ: She is beautiful (Cô ấy đẹp). …

+ Read More

DANH TỪ & CHỨC NĂNG DANH TỪ

DANH TỪ & CHỨC NĂNG DANH TỪ

DANH TỪ Định nghĩa: Danh từ là từ chỉ người, nơi chốn, đồ vật, sự vật, hiện tượng… E.g. Peter Vietnam  table – bàn beauty – cái đẹp love – tình yêu tennis – quần vợt Lưu ý về danh từ và giới tính: một số danh từ được gán cho 1 giới tính cụ thể dù chúng không nói …

+ Read More

Listening. A Journey to UK Citizenship

Listening. A Journey to UK Citizenship

Vocabulary Ambition /æmˈbɪ ʃən/ Danh từ Tham vọng Aspire /əˈspaɪər/ Động từ Ao ước Dedicated /ˈde də keɪ t̬ɪd/ Tính từ Hết lòng, tận tụy Focused /ˈfoʊ kəst/ Tính từ Tập trung Challenging /ˈtʃæ lɪn dʒɪŋ/ Tính từ Khó khăn, thách thức Permanent /ˈpɜː mə nənt/ Tính từ Vĩnh viễn Official /əˈ fɪ ʃəl/ Tính …

+ Read More