Ngữ pháp

Ngữ pháp pháp là trụ cột trong việc học bất kỳ một ngôn ngữ nào. Hãy cùng nắm thật chắc ngữ pháp tiếng Anh với các hạng mục kiến thức dưới đây. Các bài học ngữ pháp này được tham khảo từ website https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference

Pronouns (đại từ)

Các từ hạn định & Các từ chỉ số lượng

Tính từ sở hữu

Tính từ

Trạng từ

Danh từ

Động từ và thì động từ