Intermediate. Brand

“Products are made in the factory, but brands are made in the mind” – Walter Landor, Branding Pioneer *Bài học được thiết kết dựa trên giáo trình Market Leader vì mục đích phi lợi nhuận. Nếu bạn có khả năng và điều kiện, xin hãy mua sách gốc. A. Vocabulary […]

Đại từ – Pronouns

Đại từ là những từ dùng để thay thế danh từ. Tùy theo chức năng của danh từ được thay thế, chúng ta sẽ sử dụng những đại từ khác nhau.   Subject Pronoun Object Pronoun Possessive Adjective (Determiner) Possessive Pronoun Reflexive or Intensive Pronoun Ngôi 1 số ít I […]

Always do your best

Có một bác thợ xây đã đến tuổi nghỉ hưu. Bác nói với chủ của mình về chuyện nghỉ hưu và những dự định của bác về cuộc sống nhàn nhã, hạnh phúc với con cháu. Người chủ rất buồn khi người thợ giỏi của mình nói như vậy. Ông […]

Listening. A Journey to UK Citizenship

Vocabulary Ambition /æmˈbɪ ʃən/ Danh từ Tham vọng Aspire /əˈspaɪər/ Động từ Ao ước Dedicated /ˈde də keɪ t̬ɪd/ Tính từ Hết lòng, tận tụy Focused /ˈfoʊ kəst/ Tính từ Tập trung Challenging /ˈtʃæ lɪn dʒɪŋ/ Tính từ Khó khăn, thách thức Permanent /ˈpɜː mə nənt/ Tính từ Vĩnh viễn […]

Thể bị động

Cấu trúc Thể bị động được tạo thành bằng cách thêm to be ở thì thích hợp vào trước động từ và đưa động từ về dạng quá khứ phân từ. Subject + to be + past participle (to be chia ở thì tương ứng) Ví dụ, với động từ clean, […]