Từ hạn định nghi vấn

Từ hạn định nghi vấn

Có 2 từ hạn định nghi vấn là which what.

Which từ hạn định xác định. Khi đặt câu với which, ta đang nói đến một đối tượng cụ thể (xác định) trong một nhóm xác định trước.

Here are three books. Which book do you think is the most interesting? (Bạn muốn người nghe chỉ rõ cuốn sách nào trong 3 cuốn sách hay nhất).
They have four boys. Which boy is the oldest? (Bạn muốn người nghe chỉ rõ cậu bé nào trong 4 cậu bé lớn tuổi nhất).
I can’t remember which house Janet lives in. (Nhà mà Jenet ở là một trong những ngôi nhà đang được nhắc đến).
Which restaurant did you go to? (Bạn cần người nghe chỉ rõ nhà hàng mà họ đã đến trong số các nhà hàng cho trước).

What là từ hạn định không xác định. Khi dùng câu với what, bạn và người nghe không xác định trước các đối tượng có thể được nhắc đến.

What food do you like? (Bạn không đưa một danh sách các lựa chọn cho người nghe khi hỏi).
I don’t know what job she does. (Bạn không có một danh sách các nghề nghiệp mà cô ấy có thể làm).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *