Các từ hạn định và các từ chỉ số lượng

Các từ hạn định và các từ chỉ số lượng

Các từ hạn định và các từ chỉ số lượng được sử dụng trước danh và bổ sung ý nghĩa cho danh từ đứng sau chúng. Như tên gọi, các từ hạn định dùng để xác định, làm rõ danh từ được nhắc đến (this book, my sister) còn các từ chỉ số lượng cho chúng ta biết số lượng người, vật… được nhắc đến (a few people, a lot of problems).

Các từ hạn định
Mạo từ không xác định: “a” và “an”
Mạo từ xác định: “the”
Các từ hạn định nghi vấn: ‘which’ and ‘what’
Các từ chỉ số lượng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *