Grammar. Mạo từ – Cách dùng a/an/the

Grammar. Mạo từ – Cách dùng a/an/the

Mạo từ là một thành phần quan trọng trong tiếng Anh. Tuy nhiên, học viên Việt Nam thường cảm thấy khái niệm này khó nhớ và hay mắc sai lầm không dùng hoặc dùng sai mạo từ khi nói và viết. Lý do rất đơn giản, trong tiếng Việt, chúng ta không có khái niệm này. Trong bài viết này, tôi cung cấp những khái niệm và cách dùng đơn giản về mạo từ để bạn có thể nhanh chóng nắm được thành phần quan trọng này của tiếng Anh.

Mạo từ là gì?

Có 3 mạo từ trong tiếng Anh: a, an và the. Mạo từ luôn đứng trước danh từ.

a/an

Đây là “mạo từ không xác định” vì chúng không chỉ rõ đối tượng được nói đến. Ví dụ, “a table” được dùng để nhắc đến bất kỳ một cái bàn nào. Khi bạn nói “I want to eat an apple”, bạn đang nói đến một quả táo bất kỳ (miễn sao nó là táo thì bạn đều ăn). A/an đứng trước danh từ đếm được số ít. Dùng ‘an’ khi danh từ đứng sau nó bắt đầu bằng ‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u’.

Một số ngoại lệ

Khi danh từ bắt đầu bằng ‘u’ nhưng lại được phát âm như ‘you’ thì ta dùng ‘a’ thay vì ‘an’. Ví dụ: a university

Khi danh từ bắt đầu bằng phụ âm ‘h câm’ thì ta dùng ‘an’ thay vì ‘a’. Ví dụ: an hour

The

Đây là ‘mạo từ xác định’. Khi bạn dùng ‘the’ trước một danh từ, bạn đang nhắc đến một đối tượng cụ thể (thường là bạn ngầm định người nghe đã biết đối tượng đó. Ví dụ: The car you saw yesterday is really expensive (Chiếc xe mà anh nhìn thấy hôm qua rất đắt tiền).

Khi nào dùng và không dùng mạo từ?

Không dùng mạo từ:

• Trước tên riêng như: Queen Elizabeth, Italy, Steve Job
• Các môn thể thao như: basketball, football or soccer
• Ngôn ngữ như: English, Spanish or Portuguese
• Tên môn học/ ngành khoa học như: Mathematics, English or Literature.

Luôn dùng mạo từ:

• Trước tên sông, biển, đại dương, sa mạc, rừng rậm, vịnh như: the Atlantic Ocean, the Black Sea and the Missouri River, the Amazon, the Sahara Desert and the Gulf of Mexico.
• Trước danh từ đếm được số ít

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *