Listening. A Journey to UK Citizenship

Listening. A Journey to UK Citizenship

Vocabulary

Ambition /æmˈbɪ ʃən/ Danh từ Tham vọng
Aspire /əˈspaɪər/ Động từ Ao ước
Dedicated /ˈde də keɪ t̬ɪd/ Tính từ Hết lòng, tận tụy
Focused /ˈfoʊ kəst/ Tính từ Tập trung
Challenging /ˈtʃæ lɪn dʒɪŋ/ Tính từ Khó khăn, thách thức
Permanent /ˈpɜː mə nənt/ Tính từ Vĩnh viễn
Official /əˈ fɪ ʃəl/ Tính từ Chính thức
Settlement /ˈse t̬əl mənt/ Danh từ Sự ổn định
Tricky /ˈtrɪ ki/ Tính từ Khó
Clue /kluː/ Danh từ Manh mối

Exercise

Question 1:  The official handbook for the test is produced by…

 1. The English Office
 2. The Home Office
 3. The Foreign Office

Question 2: The Life in the UK Test is not very challenging. True or False?

 1. True
 2. False
 3. The video doesn’t say.

Question 3: Which of the following does the video suggest you shouldn’t do if you want to pass the test?

 1. Use an unofficial guide
 2. Be focused and determined
 3. Start with easy subjects first

Question 4: You can revise for the test on your mobile phone. True or False?

 1. True
 2. False
 3. The video doesn’t say.

Question 5: Which of these words has the same (or a similar) meaning to the word “ambition”?

 1. Wish
 2. Goal
 3. Success

Question 6: Which of these words has the same (or a similar) meaning to the word “challenging”?

 1. Manageable
 2. Undemanding
 3. Tough

Question 7: Which of these words has the opposite meaning to the word “focused”?

 1. Distraught
 2. Dismayed
 3. Distracted

Question 8: Which of these words has the opposite meaning to the word “permanent”?

 1. Indefinite
 2. Transient
 3. Constant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *